Privacitat


Les dades personals enviades pels usuaris estan protegides i la seva manipulació està restringida d'acord amb la legislació espanyola reflectida a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

En el moment que l'usuari facilita les seves dades personals, aquestes són incorporades a la nostra base de dades legalitzada davant l'agència espanyola de protecció de dades, amb la finalitat de realitzar la gestió general de clients i clients potencials i per a l'enviament, per qualsevol mitjà, d'informació referida als productes i serveis oferts per FILATELIA LLACH, S.L.

En cap cas, les seves dades seran cedides ni venudes a terceres empreses alienes ni utilitzades per a un altre fi que el descrit anteriorment.

D'acord amb l'establert amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les persones incloses en la base de dades de FILATELIA LLACH, S.L. podran, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i si escau revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes previstos en la referida llei i altres normes que es desenvolupin. Per a això, l'usuari haurà de comunicar-lo escrivint a l'adreça de correu electrònic o postal indicada al peu de pàgina.

En compliment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació, informem que la web i el domini filateliallach.com són propietat de FILATELIA LLACH, S.L. NIF B-08126856, Registre Mercantil de Barcelona, foli 1, tom 31016, full B-183.974, inscripció 15.

Els usuaris podran demanar el cessament de les trameses de missatges publicitaris escrivint un missatge a l'adreça de correu electrònic següent:

Correu electrònic: fillach@filateliallach.com
Adreça postal: Av. Diagonal 489, 08029 Barcelona. Espanya