Condicions


SUBHASTES

1. El preu mínim pel qual pot adjudicar-se un lot és el que figura en la licitació inicial.

2. Les ordres han de remetre's per correu. Poden avançar-se per telèfon, fax o correu electrònic, confirmant-les després per carta.

3. El preu global d'adjudicació inclourà en concepte de despeses accessòries un 20% addicional més les despeses de tramesa i/o assegurança. El lliurament dels articles adjudicats es facturarà amb caràcter general amb independència de la condició o residència de l'adquirent amb IVA INCLÒS a l'empara del règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

4. El pagament dels lots adjudicats es realitzarà a la recepció de la factura. Si el comprador no ha efectuat el pagament en un termini de trenta dies després de l'últim dia d'admissió d'ordres, FILATELIA LLACH, S.L. es reserva el dret d'anul·lar la venda i disposar dels lots i/o reclamar judicialment la suma deguda, així com els danys i perjudicis ocasionats. FILATELIA LLACH, S.L. carregarà en el compte del comprador un interès de l'1 % cada final de mes sobre el saldo deutor, a més de qualsevol despesa que comporti la demora.

5. Tots els segells estan garantits com autèntics. Qualsevol reclamació ha de ser efectuada dintre dels 15 dies posteriors a la data de la subhasta. Si es desitja obtenir un certificat d'autenticitat, el cost del mateix és per compte del comprador.

6. En cas de rebre licitacions idèntiques, el lot s'adjudicarà segons l'ordre d'arribada. En cas de rebre'n només una, el lot s'adjudicarà a la licitació inicial. En cas de rebre dos licitacions, el lot s'adjudicarà tal com s'indica en aquest exemple: un lot surt a 1000 euros i vostè el licita a 1500 euros. Tenim també una altra licitació de 1100 euros. El lot se li adjudicarà en 1150 euros.

7. Les licitacions haurien d'efectuar-se en euros; qualsevol licitació en una altra moneda, serà transformada en euros al tipus de canvi vigent al dia de la recepció de l'ordre. Els pagaments que es realitzin en qualsevol altra moneda seran convertits a euros al tipus de canvi oficial que ens aboni el banc. Si existissin diferències en pro o en contra, ho indicaríem.

8. Numeració utilitzada: Espanya i dependències postals: Catàleg Edifil. Països estrangers: Catàlegs Yvert et Tellier, Scott, Michel, Stanley Gibbons, ...

9. Preguem als clients no habituals que ens remetin referències comercials o bancàries en el moment d'enviar la seva ordre.

10. Totes les ordres que no s'adaptin al quadre de licitacions imprès en aquesta pàgina seran automàticament reduïdes a la licitació anterior.

11. Els lots romandran propietat del venedor fins que el pagament s'hagi realitzat totalment, la qual cosa inclou l'abonament de xecs o qualsevol altre document.

12. FILATELIA LLACH, S.L. es reserva la facultat d'agrupar al seu criteri dos o més lots de la present subhasta així com de retirar qualsevol lot.

13. El subhastador és qui regula les licitacions i en el cas de qualsevol disputa entre compradors, la seva decisió final és la vàlida.

14. Els pagaments es realitzaran mitjançant xec, transferència, contra reembors, gir postal i targeta de crèdit (VISA, MÀSTER, DINNERS, AMEX). Per a targetes de crèdit, s'haurà d'indicar el número, la data de caducitat i els tres dígits del codi de seguretat que es troba al dors de la targeta.


STOCK

* Numeració: Catàleg Yvert i Edifil.
* PREUS EN EUROS.
* Excepte indicació contrària, tots els exemplars que s'ofereixen s'entenen en perfecte estat i se serviran els segells i les sèries fins a exhaurir-ne les existències.
* Comanda mínima: 60 €.
* S'admetran devolucions justificades dintre d'un termini màxim de 10 dies a partir de la recepció.
* Els preguem que enviïn sempre una llista suplementària de comandes, per a substituir els segells que estiguessin exhaurits.
* Per a evitar errors, els preguem que indiquin sempre el preu dels segells sol·licitats.
* Els enviaments a apartats de correus només s'efectuen quan coneixem el domicili particular del client o se'ns ha fet prèviament provisió de fons.
* Propietat. Els segells romandran propietat del venedor fins que el pagament s'hagi realitzat totalment, la qual cosa inclou l'abonament de xecs o qualsevol altre document.

FILATELIA LLACH, S.L. carregarà en el compte del comprador un 1 % cada final de mes sobre el seu saldo deutor, més qualsevol despesa que comporti la demora.

FORMES DE PAGAMENT:

1) Contra reembors.

2)Xec a nom de SOLER Y LLACH AUCTIONS S.L.U. BARCELONA (Espanya) (per a imports inferiors a 150 €, s'afegiran 3 € per a despeses bancàries), excepte remeses des d'Espanya a:

SOLER Y LLACH AUCTIONS, S.L.U.
Beethoven 13 – 08021 BARCELONA

3) Gir postal a:
SOLER Y LLACH AUCTIONS S.L.U.
Beethoven 13 – 08021 BARCELONA

4) Transferències bancàries a:

BANCO SANTANDER:
IBAN ES66 0049 1819 1626 1107 7131 - BIC: BSCHESMM

BANC SABADELL:
IBAN ES69 0081 0200 2100 0388 0091 - BIC: BSABESBB

5) VISA, EUROCARD, MASTERCARD, DINERS CLUB.
S'haurà d'indicar el número de targeta i data de caducitat així com els tres dígits del codi de seguretat que es troba al dors de la targeta.